Vývoj automobilového priemyslu SR za rok 2015

Vývoj automobilového priemyslu SR za rok 2015

Automobilový priemysel je významným priemyselným sektorom hospodárstva SR, ktorého produkcia tvorí cca 30 % celkovej priemyselnej produkcie na Slovensku. Nasledujúci sumárny pohľad na pilier slovenského automobilového priemyslu vychádza z dostupných informácií o viac ako 300 firmách nachádzajúcich sa na portáloch www.ipdap.sk, www.okba.sk a www.finstat.sk a ktoré sú spracované na základe voľne dostupných finančných informácií z Registra účtovných závierok, prevádzkovaným MF SR na www.registeruz.sk. Jeho cieľom je na vybraných ukazovateľoch reprezentačnej vzorky dát poukázať na niektoré ukazovatele a trendy v tomto odvetví, ktoré môžu byť zaujímavé pre odbornú, ale aj laickú verejnosť.

Vývoj priemyselnej produkcie

Na Slovensku v súčasnosti pôsobia tri svetové automobilky: Volkswagen (Bratislava), PSA Peugeot Citroën (Trnava) a KIA Motors (Žilina) a mnoho podnikateľských subjektov takmer vo všetkých odvetviach, ktoré sa postupne stali dodávateľmi automobilového priemyslu. Ako možno vidieť z nasledujúceho grafu, výroba motorových vozidiel predstavuje významnú časť z celkovej priemyselnej produkcie SR a to až 30 %. Medziročne sme zaznamenali v produkcii nárast, ktorý je pravdepodobne zapríčinený medziročným nárastom produkcie automobilov.

produkcia-automobilov-na-slovensku
Automobilky Volkswagen, KIA a PCA vyrobili na Slovensku v roku 2015 spolu 1 038 503 kusov automobilov, čo predstavuje medziročný nárast produkcie o 65 853 automobilov (+6,77 %). Prvý krát v histórii bolo vyrobených na Slovensku viac ako 1 000 000 kusov automobilov za rok. Najviac automobilov vyrobil opäť Volkswagen, a to konkrétne 397 458 kusov, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje medziročný nárast o 2 983 kusov. V roku 2015 všetky automobilky zaznamenali vo výrobe automobilov medziročný nárast.

Volkswagen Slovakia, a.s.

Spoločnosť Volkswagen Slovakia, a.s. pôsobí na slovenskom trhu už vyše 20 rokov a závody spoločnosti sú umiestnené v lokalitách Bratislava, Martin a Košice. Za toto obdobie vyrobil Volkswagen Slovakia viac ako tri milióny áut a v súčasnosti je Volkswagen Slovakia jediným automobilovým závodom na svete vyrábajúcim vozidlá piatich značiek pod jednou strechou. Volkswagen Slovakia je najväčším a najdlhšie produkujúcim výrobcom automobilov a jedným z najväčších zamestnávateľov na Slovensku. V spoločnosti VW Slovakia pracuje približne 10 800 zamestnancov.

Tržby spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. boli v roku 2015 vo výške 7 227 454 tis. EUR a v porovnaní s rokom 2014 zaznamenávajú medziročný nárast o 17,1 %. Medziročný nárast tržieb nastal po 2 rokoch medziročného poklesu v tržbách za sebou v rokoch 2013 a 2014.

Zisk spoločnosti Volkswagen Slovakia, s.r.o. za rok 2015 bol na úrovni 127 459 tis. EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 3 %.

Kia Motors Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť na slovenskom trhu pôsobí od roku 2004 a sériová výroba automobilov bola spustená v decembri 2006. Za obdobie od roku 2006 do roku 2015 spoločnosť Kia Motors Slovakia vyrobila vyše 2 200 000 vozidiel a v súčasnosti spoločnosť zamestnáva približne 3 800 zamestnancov.

Tržby spoločnosti Kia Motors Slovakia boli v roku 2015 vo výške 5 073 403 tis. EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 11 %. V prípade tejto spoločnosti ide už o šiesty medziročný nárast v tržbách po sebe. Spoločnosť Kia Motors, s.r.o. je tak druhá najväčšia spoločnosť v automobilovom priemysle z pohľadu vykazovaných tržieb.

Spoločnosť Kia Motors Slovakia, s.r.o. dosiahla za rok 2015 zisk po zdanení vo výške 127 459 tis. EUR, čo predstavuje medziročný pokles o -55 %. Spoločnosť vykázala prvý krát za sledované obdobie medziročný pokles v čistom zisku.

PCA Slovakia, s.r.o.

Automobilka PCA Slovakia, s.r.o. so sídlom v Trnave existuje od roku 2006 a od svojho pôsobenia na Slovensku vyrobila vyše 2 000 000 vozidiel. Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva približne 3 500 ľudí.

Tržby spoločnosti PCA Slovakia, s.r.o. boli v roku 2015 vo výške 2 448 562 tis. EUR, čo je medziročný nárast o 17 %. PCA Slovakia, s.r.o. zaznamenala v sledovanom období medziročný rast tržieb aj v rokoch 2012 (19 %), 2012 (13 %). Medziročný pokles v tržbách spoločnosť PCA Slovakia zaznamenala v rokoch 2010 (-12 %), 2011 (-1 %) a v roku 2014 (-4 %).

Za rok 2015 automobilka PCA Slovakia, s.r.o. vykázala čistý zisk 26 962 tis. EUR, čo predstavuje medziročný pokles čistého zisku o -9 %. Ide o tretí medziročný pokles v čistom zisku po sebe. Za sledované obdobie spoločnosť nevykázala negatívny výsledok hospodárenia.

Rentabilita vlastného kapitálu

Priemerná rentabilita vlastného kapitálu za rok 2015 sa u „našich“ troch výrobcov automobilov pohybuje na úrovni 15,2 %, pričom priemerná rentabilita aktív za sledované obdobie je 5,8 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom, ide o zhoršenie hodnôt ukazovateľov, resp. o zníženie rentability vzhľadom k vlastnému imaniu. Rentabilita vzhľadom k celkovým aktívam zostáva nezmenená na úrovni 7,1 %.

Dôležitým ukazovateľom rentability je aj zisková marža, resp. rentabilita tržieb, ktorá vypovedá o tom, koľko percent z 1 EUR tržieb zostane vo forme čistého zisku. V prípade našich troch automobiliek bola za sledované obdobie priemerná zisková marža vypočítaná na úrovni 2,4 %, čo znamená, že z celkových tržieb v priemere zostalo automobilkám vo forme čistého zisku len 2,4 %.

Aký je prínos automobilového priemyslu pre slovenskú ekonomiku ?

Z celkovej priemyselnej produkcie tvorí výroba motorových vozidiel až 30 %. Silnou stránkou tohto priemyslu nie sú len Volkswagen, Kia a PCA, ale aj ich dodávateľská sieť. V súčasnosti celkový počet významných, či menej významných priamych dodávateľov (klasifikovaných podľa typu siete ako Tier1, Tier2, Tier3) slovenského automobilového priemyslu predstavuje 257 podnikateľských subjektov a 61 podnikateľských subjektov evidovaných ako nepriamych dodávateľov (Iní) podľa údajov na IPDAP a OKBA portáloch.

Všetky tieto spoločnosti nielenže významne prispievajú k tvorbe celkovej priemyselnej výroby na Slovensku, ale významne sa podieľajú aj na zamestnanosti obyvateľstva SR. Traja výrobcovia automobilov Volkswagen, Kia a PCA v súčasnosti zamestnávajú súhrnne približne 17 000 zamestnancov. Ďalších cca 82 000 ľudí zamestnáva sieť automobilových priamych dodávateľov (Tier1+Tier2+Tier3) a cca 15 500 ľudí zamestnávajú nepriami dodávatelia.

Zaujímavý pohľad je aj cez počty dodávateľov podľa prevažujúceho odvetvia.

Keďže najviac dodávateľov pôsobí primárne v automobilovom odvetví, táto časť firiem vyprodukovala v roku 2015 aj najviac tržieb. Súčet tržieb dodávateľov klasifikovaných primárne do automobilového priemyslu bol takmer 10 766 403 tis. EUR, čo predstavuje 52 % z celkovej hodnoty tržieb za rok 2015 všetkých dodávateľov automobilového priemyslu.

Podľa typu dodávateľa evidujeme na portáloch v kategórií Tier-1 v súčasnosti 59 dodávateľov, v kategórií Tier-2 je 101 dodávateľov a v kategórií Tier-3 je evidovaných 97 dodávateľov. Ako nepriamych dodávateľov (Iní) bolo zaevidovaných 61 podnikateľských subjektov. Medzi kľúčových dodávateľov automobilového priemyslu môžeme zaradiť spoločnosti ako Continental, Mobis Slovakia, INA, SAS Automotive, Faurecia Slovakia, Getrag FORD Transmissions Slovakia, Halla Visteon Slovakia, Delphi Slovensko, Donghee Slovakia, Eissmann Automotive a mnohých ďalších.

V roku 2015 vybraná vzorka dodávateľov automobilového priemyslu spolu vygenerovala tržby vo výške 17 113 035 569 EUR, čo je medziročný nárast o 19,65 %.

Zo všetkých dodávateľov automobilového priemyslu dosiahla v roku 2015 najvyššie tržby spoločnosť U.S. Steel Košice, s.r.o. (z kategórie Tier-1) s tržbami za rok 2015 vo výške 2 079 925 tis. EUR druhé miesto prislúcha dodávateľovi Mobis Slovakia, s.r.o. (z kategórie Tier-1) s tržbami za rok 2015 vo výške 1 260 731 tis. EUR. Na treťom mieste sa umiestnila spoločnosť Continental Matador Rubber, s.r.o.

V roku 2015 vykázala najvyššiu hodnotu čistého zisku spoločnosť Continental Matador Rubber, s.r.o. z kategórie Tier-2. Jej čistý zisk za rok 2015 bol vo výške 170 448 tis. EUR. Na druhom mieste je spoločnosť U. S. Steel Košice z kategórie Tier-1 a čistým ziskom vo výške 43 229 tis. EUR. Na tretej priečke sa umiestnila spoločnosť Doslo, a.s. z kategórie Iní s čistým ziskom 39 067 tis EUR.

Kategória dodávateľov typu Tier-1

Z kategórie dodávateľov typu Tier-1 je za rok 2015 zatiaľ evidovaných 44 ziskových a 15 stratových dodávateľov. Medzi najväčších dodávateľov typu Tier-1 sa predbežne zaraďujú z pohľadu tržieb spoločnosti ako U.S. Steel Košice, Mobis Slovakia, Johnson Controls International, Faurecia Slovakia, SAS Automotive, Magneti Marelli Slovakia, Halla Visteon Slovakia, či GETRAG.

Najvýznamnejšie pozitívne medziročné zmeny v tržbách zaznamenali dodávatelia z kategórie Tier-1 ako Slovakia Samwoo Slovakia (+290 %), PPO Dema (+247 %), DURA Automotive Body & Glass Systems Components (+213 %), či Carcoustics Slovakia Nováky (+124 %). Naopak, najväčšie medziročné prepady v tržbách zaznamenali spoločnosti ako SE Bordnetze – Slovakia (-41 %), RF (-17 %), či spoločnosť Holger Christiansen Production Slovakia (-16 %).

Kategória dodávateľov typu Tier-2

Z kategórie dodávateľov typu Tier-2 bolo v roku 2015 ziskových 77 a stratových. Medzi najväčších dodávateľov typu Tier-2 z pohľadu dosiahnutých tržieb za rok 2015 sa zaraďujú spoločnosti ako Mecaplast Slovakia, Continental Matador Rubber, Schaeffler Kysuce, Schaeffler Skalica, ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, SUNGWOO HITECH Slovakia, U-Shin Slovakia, či SEJONG Slovakia.

Najvýznamnejšie pozitívne medziročné zmeny v tržbách za rok 2015 zaznamenali dodávatelia z kategórie Tier-2 ako Process Automation Solutions (+437 %), Gnotec Čadca (+230 %), či SIIX EMS Slovakia (+131 %). Naopak, najväčšie medziročné prepady v tržbách zaznamenali spoločnosti ako ADTOOL (-100 %), SEWS Slovakia (-76 %), či TREVES Slovakia (-57 %).

Kategória dodávateľov typu Tier-3

Z kategórie dodávateľov typu Tier-3 bolo v roku 2015 ziskových 73 dodávateľov a 24 dodávateľov bolo v strate. Medzi najväčších dodávateľov typu Tier-3 sa zaraďujú spoločnosti ako Leoni Slowakia, OMNIA KLF, Sapa Profily, PPS Group, MATADOR Industries, MAR SK, či VEGUM.

Najvýznamnejšie pozitívne medziročné zmeny v tržbách zaznamenali dodávatelia z kategórie Tier-3 Technické sklo (+450 %), TESTLAB s.r.o. (+219 %), či SCHÜTT (+202 %). Naopak, najväčšie medziročné prepady v tržbách zaznamenali spoločnosti ako DEFEND Slovakia (-81 %), KŘIŽÍK GBI (-69 %), či spoločnosť Molex Slovakia (-47 %).

Automobilový priemysel podľa územných celkov

Pri pohľade na mapu firiem zameraných na automobilový priemysel je vidieť koncentráciu dodávateľov okolo výrobcov automobiliek a hlavne na západnom Slovensku.

Dodávatelia automobilového priemyslu vo VÚC Bratislava

V Bratislavskom kraji pôsobí 72 dodávateľov (plus automobilka Volkswagen) a z územného hľadiska je Bratislavský kraj sídlom najväčšieho počtu dodávateľov.

 

Dodávatelia automobilového priemyslu vo VÚC Trnava

V Trnavskom kraji má sídlo 35 dodávateľov (plus automobilka PCA Slovakia).

 

Dodávatelia automobilového priemyslu vo VÚC Nitra

V Nitrianskom kraji pôsobí 45 dodávateľov.

 

Dodávatelia automobilového priemyslu vo VÚC Trenčín

V Trenčianskom kraji pôsobí 48 dodávateľov.

 

Dodávatelia automobilového priemyslu vo VÚC Žilina

V Žilinskom kraji pôsobí 54 dodávateľov (plus KIA Motors Slovakia), čím sa tento kraj zaraďuje na druhé miesto z hľadiska územnej koncentrácie dodávateľov automobilového priemyslu.

 

Dodávatelia automobilového priemyslu vo VÚC Banská Bystrica

Z Banskobystrického kraja pochádza 24 dodávateľov.

 

Dodávatelia automobilového priemyslu vo VÚC Prešov

V Prešovskom kraji pôsobí 29 dodávateľov.

 

Dodávatelia automobilového priemyslu vo VÚC Košice

Košický kraj sa zaraďuje na posledné miesto z hľadiska územnej pôsobnosti dodávateľov automobilového priemyslu, pretože z tohto kraja pochádza len 15 dodávateľov, čo je najmenej zo všetkých krajov.

 

Účelom tejto analýzy bolo poskytnúť ucelený pohľad na automobilový priemysel Slovenskej republiky s použitím dostupných dát o výrobcoch automobilov a ich subdodávateľoch. Pre detailnejšie informácie doporučujeme si prečítať kompletné Zhodnotenie vývoja slovenského automobilového priemyslu za rok 2015 (tu), alebo navštíviť portály www.ipdap.sk, www.okba.sk a www.finstat.sk kde je možné nájsť aj detailnejšie informácie.

Copyright © 2017: IPDAP GROUP a.s.